Medlemskab


Antenneforeningen er en sammenslutning af de tilsluttede grundejerforeninger, Antenneforeningen driver og vedligeholder antenneanlægget for Grundejerforeningerne, udgifterne til drift og vedligeholdelse opkræves af Antenneforeningen nogle foreninger opkræver over grundejerforenings kontingentet, foreningen har ligeledes til opgave at sikre medlemmerne de bedst mulige signalforsyninger. Antenneforeningen har selvstændig organisation og økonomi. Bestyrelsen er sammensat af repræsentanter fra de tilsluttede Grundejerforeninger.
 

Medlemspligt:

Alle der modtager signal fra antenneforeningen er pligtig til at være medlem af Antenneforeningen. Se mere info under medlems grupper

I forbindelse med den nye lovændring der trådte i kraft jan. 2014 har der været en del misforståelser vedr. medlemspligt af en antenneforening. Bestemmelserne i lokalplanen med krav om at grundejerforeningerne var pligtige til at drive et fællesantenneanlæg er bortfaldet. Det er som tidligere beskrevet sådan at Antenneforeningen på vegne af Grundejerforeninger driver og vedligeholder antenneanlægget og arbejder ud fra de beslutninger grundejerforeningerne træffer vedr. fællesantennelægget.

Grundejerforeningerne kan beslutte at fortsætte uændret med henvisning til privat- og aftale retslig grundlag, hvilket er sket i de tilsluttede foreninger idet man fortsat ønsker at yde den service over for Grundejerforeningens medlemmer og fastholde værdien af anlægget.

Ovenstående er stadfæstet ved dom afsagt i Koldingbyret 2017

 

Info fra Vejle kommune

Lovændring vedrørende antenneforeninger(lokalplaner)

1. januar 2014 trådte en ændring af planloven i kraft, der indebar, at bestemmelser i lokalplaner om tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg ikke længere har virkning. Dette gælder også bestemmelser om tilslutningspligt i en række ældre deklarationer, bl.a. såkaldte byggeservitutter, typisk fra før 1977, samt øvrige servitutter, hvor kommunalbestyrelsen er eneste påtaleberettigede.

Lovændringen indebar, at de berørte grundejere og grundejerforeninger ikke vil være bundet af de nævnte lokalplan- og servitutbestemmelser, dvs. at sådanne bestemmelser er uden virkning og ikke vil kunne håndhæves af kommunen. Samme grundejere og grundejerforeninger vil dog frivilligt kunne fortsætte deres tilslutning til og drift og vedligeholdelse m.v. af fællesantenneanlæg på privat- og aftale retligt grundlag.

Lovændringen indebar som nævnt, at de omfattede lokalplan- og servitutbestemmelser ville være uden virkning fra 1. januar 2014, selvom de fortsat vil fremgå af gældende lokalplaner og servitutter. I tilfælde af at en lokalplan- eller servitutbestemmelse om tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg samtidig regulerer andre forhold, er det alene de dele af bestemmelsen, der angår tilslutningspligt m.v. til fællesantenneanlæg, der vil være uden virkning.

Cookies

Kontakt

Grundet Antenneforening
Sekretariat
Ringdams Kobbel 30
7100 Vejle
Tlf: 77 35 42 00
Skriv til os